วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

นายมนัส เปล่งวิทยา




ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม
วุฒิ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประวัติการรับราชการ

1 มิถุนายน 2522 ครู 1 โรงเรียนบ้านหนองขาม กิ่งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร

1 พฤศจิกายน 2533 ช่วยราชการงานศึกษานิเทศ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
1 ธันวาคม 2536 อาจารย์ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านชัฎป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
14 พฤศจิการยน 2543ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
29 มีนาคม 2544 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสันดอน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
14 พฤศจิการยน 2546 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2515 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2518 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2520 ป.กศ. วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. 2522 ป.กศ.สูง (เอกภูมิศาสตร์) วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. 2526 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกอุคสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. 2547 ประกาศนยบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. 2548 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา มหวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง